Beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt ondermeer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van de Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.

_MG_7109_5586Van sommige vertalingen wordt al sinds de 19e eeuw verlangd dat deze zijn opgesteld door een beëdigd vertaler. Het gaat hierbij vaak om vertalingen van documenten met een officiële of juridische status zoals aktes, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s en getuigschriften. Als een vertaler een beëdigde vertaling vervaardigt, dan voorziet hij de vertaling van zijn handtekening, zijn ambtsstempel en een verklaring dat de vertaling volledig is en naar eer en geweten is gemaakt. Desgewenst kan de klant bij de rechtbank op basis van de handtekening laten controleren of de vertaling ook daadwerkelijk door een beëdigde vertaler is gemaakt. Deze controle wordt legalisering genoemd.

Ik ben in 2000 beëdigd bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, en sta sinds 2009 ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 515. Om deze inschrijving te behouden, moeten per inschrijvingsperiode van 5 jaar 80 punten voor Permanente Educatie worden behaald. Dit doe ik door middel van het bijwonen van vakinhoudelijke (vertaal)cursussen en congressen voor vertalers.